Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Sprawozdanie RN 2016

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/XI/2017 Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 21 kwietnia 2017 roku

 

 

Sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku w okresie od dnia19 maja 2016 roku do dnia 21 kwietnia 2017 roku.

 

 

W okresie od dnia 19 maja 2016 roku do 21 kwietnia w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

 

1. Wojciech Błaż - Przewodniczący do 3 czerwca 2016 roku, po tym dniu - członek Rady Nadzorczej

 

2. Paweł Kołodziejczyk - Zastępca Przewodniczącego do 3 czerwca 2016 roku, po tym dniu - członek Rady Nadzorczej

3. Grzegorz Rysz - Sekretarz

 

4. Maciej Frankiewicz - Członek do 3 czerwca 2016 roku, po tym dniu - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

5. Bogusław Stabryła - Członek do 3 czerwca 2016 roku, po tym dniu - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej był taki sam, jak w roku poprzednim, nie uległ zmianie po wygaśnięciu mandatu członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w dniu 3 czerwca 2016 roku i dawał gwarancję kompetentnego sprawowania nadzoru we wszystkich obszarach działalności Spółki.

Pan Wojciech Błaż jest ekonomistą, wieloletnim pracownikiem sektora usług bankowych, mającym szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania banków i innych podmiotów funkcjonującym na rynku usług finansowych oraz produktów oferowanych na nim.

Pan Paweł Kołodziejczyk jest radcą prawnym, ze szczególną znajomością zasad rządzących rynkiem usług finansowych.

Pan Grzegorz Rysz jest prawnikiem wykonującym zawód radcy prawnego, obeznanym z zasadami funkcjonowania spółek kapitałowych zaś Panowie

Maciej Frankiewicz i Bogusław Stabryła są wieloletnimi bankowcami z doświadczeniem w finansowaniu działalności gospodarczej oraz zasad funkcjonowania rynku usług finansowych. Rada Nadzorcza działała kolegialnie na posiedzeniach.

Jej funkcjonowanie normuje szczegółowo regulamin, zgodnie z którym posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem zapewniającym każdemu członkowi udział w nich, możliwość zapoznania się z materiałami, uzyskiwanie informacji od członków zarządu.

 

Żaden członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności.

 

Z uwagi na liczebność (5 osób) Rada Nadzorcza nie powoływała komitetów wewnętrznych, a uchwałą nr 26/VIII/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku powierzyła wykonywanie zadań komitetu audytu samej radzie nadzorczej.

 

W okresie od 19 maja 2016 roku do 21 kwietnia 2017 Rada Nadzorcza obradowała dziewięciokrotnie na posiedzeniach. Wszystkim posiedzeniom przewodniczył przewodniczący. W każdym posiedzeniu brał udział Prezes Zarządu. Przedmiotem obrad były okresowe oceny wyników gospodarczych uzyskiwanych przez Spółkę i grupę kapitałową, monitorowanie funkcjonowania sieci agencyjnych placówek bankowych, ocena kierunków rozwoju Spółki, wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych, ustalenie zasad oceny i wynagradzania członków zarządu, opiniowanie projektów uchwał przedstawianych akcjonariuszom do podjęcia na walnym zgromadzeniu, uchwalenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej, zbadanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2016, wniosku o podział zysku za rok 2016 oraz uchwalenie sprawozdania z badania tych dokumentów, ocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, ocena potrzeby organizacyjnego wydzielenia funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, przestrzegania obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego.

 

Rada Nadzorcza nie dostrzega istotnych słabości w sprawowaniu nadzoru nad Spółką.

 

 

 

powrót