Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Sprawozdanie RN 2014

Załącznik do Uchwały nr 6/X/2015 Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 17 marca 2015 roku

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna

z siedzibą w Sanoku w okresie

od dnia 12 maja 2014 roku do 17 marca 2015 roku.

W okresie od dnia 12 maja 2014 roku do 17 marca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej

wchodzili:

1. Wojciech Błaż - Przewodniczący

2. Paweł Kołodziejczyk - Zastępca Przewodniczącego

3. Grzegorz Rysz - Sekretarz

4. Maciej Frankiewicz - Członek

5. Bogusław Stabryła - Członek

Skład osobowy Rady Nadzorczej był taki sam, jak w roku poprzednim i dawał gwarancję kompetentnego sprawowania nadzoru we wszystkich obszarach działalności Spółki.

Pan Wojciech Błaż jest ekonomistą, wieloletnim pracownikiem sektora usług  bankowych,mającym szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania banków i innych podmiotów funkcjonującym na rynku usług finansowych oraz produktów oferowanych na nim.

Pan Paweł Kołodziejczyk jest radcą prawnym, ze szczególną znajomością zasad rządzących rynkiem usług finansowych.

Pan Grzegorz Rysz jest prawnikiem wykonującym zawód radcy prawnego, obeznanym z zasadami funkcjonowania spółek kapitałowych zaś Panowie Maciej Frankiewicz i Bogusław Stabryła są wieloletnimi bankowcami z doświadczeniem w finansowaniu działalności gospodarczej oraz zasad funkcjonowania rynku usług finansowych.

Rada Nadzorcza działała kolegialnie na posiedzeniach. Jej funkcjonowanie normuje szczegółowo regulamin, zgodnie z którym posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem zapewniającym każdemu członkowi udział w nich, możliwość zapoznania się z materiałami, uzyskiwanie informacji od członków zarządu.

Z uwagi na liczebność (5 osób) Rada Nadzorcza nie powoływała komitetów wewnętrznych, a uchwałą nr 26/VIII/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku powierzyła wykonywanie zadań komitetu audytu samej radzie nadzorczej.

W okresie od 12 maja 2014 roku do 17 marca 2015 roku Rada Nadzorcza obradowała czterokrotnie na posiedzeniach. Posiedzeniom przewodniczył w każdym przypadku przewodniczący, a udział w nim brali członkowie zarządu.

Przedmiotem obrad były uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, okresowe oceny wyników gospodarczych uzyskiwanych przez Spółkę i grupę kapitałową, monitorowanie budowy sieci agencyjnych placówek bankowych, wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych, ocena umowy łączącej Spółkę z PBS rozszerzenie działalności Spółki, ocena wniosku o scalenie akcji Spółki, opiniowanie projektów uchwał przedstawianych akcjonariuszom do podjęcia na walnych zgromadzeniach, uchwalenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej, zbadanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2014, wniosku o pokrycie straty za rok 2014 oraz uchwalenie sprawozdania z badania tych dokumentów, Rada Nadzorcza nie dostrzega istotnych słabości w sprawowaniu nadzoru nad Spółką.

1. Ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.

Ubiegły rok, 2014, był pierwszym rokiem od momentu ogłoszenia nowej strategii rozwoju firmy w którym spółka odnotowała znaczący zysk netto.

W ocenie Rady Nadzorczej głównym czynnikiem który określił wynik finansowy za 2014 rok to wzrost przychodów z podstawowej działalności jaką jest prowadzenie agencyjnych oddziałów Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z Sanoka. Ponadto istotny wpływ miały również przychody finansowe i wycena aktywów finansowych, a po stronie kosztowej utworzenie rezerw na urlopy i nagrody jubileuszowe.

 

Agencyjne placówki bankowe prowadzone przez PBS Finanse SA znacząco poprawiają swoje pozycje przychodowe, co przy stale optymalizowanym reżimie kosztowym powoduje ogólne polepszenie sytuacji operacyjnej poszczególnych placówek. Pamiętać przy tym należy, że w zasadzie wszystkie placówki znajdują się jeszcze we wstępnym okresie rozwoju, który można szacować na okres do pięciu lat. Należy przyjąć jako cel na 2015 rok, że wszystkie placówki, być może oprócz placówki we Wrocławiu, osiągną trwałą i powtarzalną rentowność operacyjną.

 

W ocenie Rady Nadzorczej przyjęta przez nią, a realizowana przez Zarząd strategia rozwoju Spółki potwierdza oraz ugruntowuje nadzieje i szanse na jej stabilny rozwój i zasadniczy wzrost efektywności w następnych latach. Posiadane zaplecze w postaci Podkarpackiego Banku Spółdzielczego daje możliwość skorzystania z bogatego bagażu doświadczeń na rynku usług finansowych, a możliwość korzystania z ugruntowanej marki tego Banku pozwala na odważne spoglądanie w przyszłość.

2. Perspektywy rozwoju

Zdaniem Rady Nadzorczej nie istnieją zagrożenia dla prawidłowego rozwoju Spółki.Strategia rozwoju Spółki przyjęta przed kilku laty jest konsekwentnie realizowana i na bieżąco korygowana. W zakresie małych pożyczek podmiot zależny, DUET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, realizuje swoje zamierzenia, jednak tempo rozwoju tej działalności musi być, i jest, dostosowywane do możliwości finansowych tej spółki, a z drugiej strony do trudnego otoczenia rynkowego.

 

Niepowodzeniem natomiast zakończył się pomysł biznesowy w zakresie pożyczek społecznościowych i Spółka zawiązała rezerwę na ten cel już w 2013 roku.

Na realizację czeka również zamiar poszerzenia działalności Spółki o usługi leasingowe.

Podstawową przeszkodą w tym zakresie są nadal względy ewentualnej nadmiernej koncentracji Banku w podmioty powiązane.

3. Podstawowe ryzyka.

Za podstawowe ryzyka należy uznać:

- Ryzyko związane z makroekonomią- trudne do przewidzenia ryzyko związane pojawianiem się zaburzeń i wahań na rynkach finansowych, które przenoszą się na sytuację gospodarczą poszczególnych branż i spółek.

- Ryzyko kredytowe- w sytuacji zachwiania rozwoju gospodarczego lub zastoju, pogorszyć się może sytuacja płatnicza kontrahentów, pożyczkobiorców oraz sytuacja finansowa konsumentów, a także sytuacja samych spółek grupy kapitałowej

-Ryzyka związane z wprowadzaniem nowej strategii. Spółka nie ma wystarczająco długich własnych doświadczeń na rynku usług finansowych, dlatego też narażona może być na dodatkowe ryzyka związane z wchodzeniem na nowe rynki.

- Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji.

Część z tych ryzyk ubezpiecza posiadanie głównego akcjonariusza w postaci Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, co pozwala z jednej strony na wykorzystanie jego doświadczeń w zakresie rynku finansowego z drugiej stanowi możliwość uzupełnienia przez podmiot powiązany oferty o wszelkiego rodzaju parabankowe produkty.

 

4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce

Rada Nadzorcza ocenia, że system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce jest spójny i wystarczający do jej prawidłowego funkcjonowania. Kontrola kosztów jest wieloetapowa i zaczyna się już na poziomie poszczególnych działów. Wyższa kadra kierownicza zatwierdza pod względem merytorycznym i formalnym zasadność i zgodność z zaplanowanym budżetem poniesionych kosztów. Wszystkie zawierane z podmiotami zewnętrznymi umowy sprawdzane są przez radcę prawnego i analizowane pod względem ewentualnych zagrożeń. Na transakcje powyżej 100.000 złotych, nie ujęte w rocznym planie finansowym Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

Poszczególne Spółki Grupy Kapitałowej poddają swoje jednostkowe sprawozdania finansowe badaniu przez biegłych rewidentów zgodnie z wymogami Rozdział 7 art. 64 ustawy o rachunkowości.

Ponadto roczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy sporządzane według MSR/MSSF podlegało badaniu i opiniowaniu przez biegłego rewidenta, a od 2008 roku rzeprowadzany był dodatkowo półroczny przegląd sprawozdań finansowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót