Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r.

 

Załącznik do Uchwały nr 6/X/2014Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 8 maja 2014 roku

 

Sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna

z siedzibą w Sanoku

w okresie od dnia 16 maja 2013 roku do 8 maja 2014 roku.

 

W okresie od dnia 16 maja 2013 roku do dnia 8 maja 2014 w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

1. Wojciech Błaż - Przewodniczący

2. Paweł Kołodziejczyk - Zastępca Przewodniczącego

3. Grzegorz Rysz - Sekretarz

4. Maciej Frankiewicz - Członek

5. Bogusław Stabryła - Członek

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej dawał gwarancję kompetentnego sprawowania nadzoru we wszystkich obszarach działalności Spółki. Pan Wojciech Błaż jest ekonomistą, wieloletnim pracownikiem sektora usług bankowych, mającym szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania banków i innych podmiotów funkcjonującym na rynku usług finansowych oraz produktów oferowanych na nim. Pan Paweł Kołodziejczyk jest radcą prawnym, ze szczególną znajomością zasad rządzących rynkiem usług finansowych. Pan Grzegorz Rysz jest prawnikiem wykonującym zawód radcy prawnego, obeznanym z zasadami funkcjonowania spółek kapitałowych zaś Panowie Maciej Frankiewicz i Bogusław Stabryła są wieloletnimi bankowcami z doświadczeniem w finansowaniu działalności gospodarczej oraz zasad funkcjonowania rynku usług finansowych. Rada Nadzorcza działała kolegialnie na posiedzeniach. Jej funkcjonowanie normuje szczegółowo regulamin, zgodnie z którym posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem zapewniającym każdemu członkowi udział w nich, możliwość zapoznania się z materiałami, uzyskiwanie informacji od członków zarządu. Z uwagi na liczebność (5 osób) Rada Nadzorcza nie powoływała komitetów wewnętrznych, a uchwałą nr 26/VIII/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku powierzyła wykonywanie zadań komitetu audytu samej radzie nadzorczej.

 

W okresie od dnia 16 maja 2013 roku do dnia 2014 roku Rada Nadzorcza obradowała czterokrotnie na posiedzeniach. Posiedzeniom przewodniczył w każdym przypadku przewodniczący, a udział w nim brali członkowie zarządu. Przedmiotem obrad były uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, okresowe oceny wyników gospodarczych uzyskiwanych przez Spółkę i grupę kapitałową, monitorowanie budowy sieci agencyjnych placówek bankowych, wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych, ocena umowy łączącej Spółkę z PBS, rozszerzenie działalności Spółki, ocena wniosku o scalenie akcji Spółki, opiniowanie projektów uchwał przedstawianych akcjonariuszom do podjęcia na walnych zgromadzeniach, uchwalenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej, zbadanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2013, wniosku o pokrycie straty za rok 2013 oraz uchwalenie sprawozdania z badania tych dokumentów, Rada Nadzorcza nie dostrzega istotnych słabości w sprawowaniu nadzoru nad Spółką. Ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.W ocenie Rady Nadzorczej głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągniętyw 2013 roku wynik finansowy były nadal poniesione koszty uruchomienia i funkcjonowania agencyjnych placówek bankowych, wycena aktywów finansowych, utworzenie rezerw na przedsięwzięcie w zakresie portalu społecznościowego oraz urlopy i nagrody jubileuszowe. Placówki PBS Finanse są w trakcie osiągania rentowności na swoim podstawowym poziomie operacyjnym, dwie placówki, otwarte najwcześniej, osiągają już przychody przekraczające koszty bieżącej działalności, oddział w Katowicach systematycznie, co miesiąc, oddział w Krakowie jeszcze w sposób niesystematyczny. Bardzo sprawnie i konsekwentnie rozwija się oddział w Lublinie. Generalnie placówki są jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, co, w zderzeniu ze znaczną konkurencyjnością rynku usług bankowych, wpływa na spowolnienie tempa dochodzenia do rentowności. Nie zagraża to jednak stabilności finansowej Spółki, a wynik finansowy jest jednak lepszy, niż w 2012 roku .

 

W ocenie Rady Nadzorczej przyjęta i realizowana przez Zarząd strategia rozwojuSpółki wciąż daje szanse na jej stabilny rozwój i zasadniczy wzrost efektywności w następnych latach. Posiadane zaplecze w postaci Podkarpackiego Banku Spółdzielczego daje możliwość skorzystania z bogatego bagażu doświadczeń na rynku usług finansowych ,możliwość korzystania z ugruntowanej marki Banku PBS pozwala na odważne spojrzenie w przyszłość.

 

Perspektywy rozwoju

Zdaniem Rady Nadzorczej nie istnieją zagrożenia dla prawidłowego rozwoju Emitenta.

 

Jednak tempo rozwoju placówek PBS Finanse oraz dochodzenie ich do rentowności, oprócz czynników wewnętrznych / umiejętności i motywacja pracowników/ uzależnione jest w decydującej mierze od sytuacji ekonomicznej sektora banków spółdzielczych a w szczególności PBS Banku. Zdolność Banku do zwiększania akcji kredytowej zarówno kredytów detalicznych jak i korporacyjnych będzie określała wynik finansowy Spółki PBS Finanse w następnych kwartałach i latach. Oczywiście Emitent w swoich działaniach musi jednocześnie koncentrować swoje wysiłki na uzyskiwanie coraz lepszych parametrów i współczynników bieżącej działalności.

 

Podstawowe ryzyka

Za podstawowe ryzyka należy uznać:

- Ryzyko związane z makroekonomią - trudne do przewidzenia ryzyko związane pojawianiem się zaburzeń i wahań na rynkach finansowych, które przenoszą się na sytuację gospodarczą poszczególnych branż i spółek.

- Ryzyko kredytowe - w sytuacji zachwiania rozwoju gospodarczego lub zastoju, pogorszyć się może sytuacja płatnicza kontrahentów, pożyczkobiorców oraz sytuacja finansowa konsumentów, a także sytuacja samych spółek grupy kapitałowej

-Ryzyka związane z wprowadzaniem nowej strategii. Emitent nie ma własnych doświadczeń na rynku usług finansowych, dlatego też narażony może być na dodatkowe ryzyka związane z wchodzeniem na nowe rynki.

- Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji.

Część z tych ryzyk ubezpiecza posiadanie głównego akcjonariusza w postaci Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, co pozwala z jednej strony na wykorzystanie jego doświadczeń w zakresie rynku finansowego z drugiej stanowi możliwość uzupełnienia przez podmiot powiązany oferty o wszelkiego rodzaju para bankowe produkty.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w SpółceRada Nadzorcza ocenia, że system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce jest spójny i wystarczający do jej prawidłowego funkcjonowania. Kontrola kosztów jest wieloetapowa i zaczyna się już na poziomie poszczególnych działów.

Wyższa kadra kierownicza zatwierdza pod względem merytorycznym i formalnym zasadność i zgodność  z zaplanowanym budżetem poniesionych kosztów. Wszystkie zawierane z podmiotami zewnętrznymi umowy sprawdzane są przez radcę prawnego i analizowane pod względem ewentualnych zagrożeń.

Na transakcje powyżej 100.000 złotych, nie ujęte w rocznym planie finansowym Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. Poszczególne Spółki Grupy Kapitałowej poddają swoje jednostkowe sprawozdania finansowe badaniu przez biegłych rewidentów zgodnie z wymogami Rozdział 7 art. 64 ustawy o rachunkowości.

Ponadto roczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy sporządzane według MSR/MSSF podlegało badaniu i opiniowaniu przez biegłego rewidenta a od 2008 roku przeprowadzany był dodatkowo półroczny przegląd sprawozdań finansowych.

 

powrót