Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Sprawozdanie Rady Nadzoreczej - 2012 r.

Załącznik do Uchwały nr 27IX/2013Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna

z siedzibą w Sanoku z dnia 16 maja 2013 roku.

 

Sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

w okresie od dnia 7 maja 2012 roku do dnia 16 maja 2013 roku.

W okresie od dnia 7 maja 2012 roku do dnia 16 maja 2013 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
1. Wojciech Błaż - Przewodniczący
2. Paweł Kołodziejczyk - Zastępca Przewodniczącego
3. Grzegorz Rysz - Sekretarz
4. Maciej Frankiewicz - Członek
5. Bogusław Stabryła - Członek

Skład osobowy Rady Nadzorczej dawał gwarancję kompetentnego sprawowania nadzoru we wszystkich obszarach działalności Spółki. Pan Wojciech Błaż jest ekonomistą, wieloletnim pracownikiem sektora usług bankowych, mającym szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania banków i innych podmiotów funkcjonującym na rynku usług finansowych oraz produktów oferowanych na nim. Pan Paweł Kołodziejczyk jest radcą prawnym, ze szczególną znajomością zasad rządzących rynkiem usług finansowych. Pan Grzegorz Rysz jest prawnikiem wykonującym zawód radcy prawnego, obeznanym z zasadami funkcjonowania spółek kapitałowych zaś Panowie Maciej Frankiewicz i Bogusław Stabryła są wieloletnimi bankowcami z doświadczeniem w finansowaniu działalności gospodarczej oraz zasad funkcjonowania rynku usług finansowych.
Rada Nadzorcza działała kolegialnie na posiedzeniach. Jej funkcjonowanie normuje szczegółowo regulamin, zgodnie z którym posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem zapewniającym każdemu członkowi udział w nich, możliwość zapoznania się z materiałami, uzyskiwanie informacji od członków zarządu. Z uwagi na liczebność (5 osób) Rada Nadzorcza nie powoływała komitetów wewnętrznych, a uchwałą nr 26/VIII/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku powierzyła wykonywanie zadań komitetu audytu samej radzie nadzorczej.
W okresie od dnia 7 maja 2012 roku do dnia 16 maja 2013 roku Rada Nadzorcza obradowała czterokrotnie na posiedzeniach. Posiedzeniom przewodniczył w każdym przypadku przewodniczący, a udział w nim brali członkowie zarządu. Przedmiotem obrad były okresowe oceny wyników gospodarczych uzyskiwanych przez Spółkę i grupę kapitałową, monitorowanie budowy sieci agencyjnych placówek bankowych, wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych, opiniowanie projektów uchwał przedstawianych akcjonariuszom do podjęcia na walnych zgromadzeniach, uchwalenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej, zbadanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2012, wniosku o pokrycie straty za rok 2012 oraz uchwalenie sprawozdania z badania tych dokumentów, Rada Nadzorcza nie dostrzega istotnych słabości w sprawowaniu nadzoru nad Spółką.

Ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.

W ocenie Rady Nadzorczej głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięty
w 2012 roku wynik finansowy były poniesione koszty uruchomienia i funkcjonowania agencyjnych placówek bankowych oraz utworzenie rezerw na urlopy i nagrody jubileuszowe. Placówki te są w trakcie osiągania rentowności na swoim podstawowym poziomie operacyjnym, dwie placówki, otwarte najwcześniej, osiągają już przychody przekraczające koszty bieżącej działalności, oddział w Katowicach systematycznie, co miesiąc, oddział w Krakowie jeszcze w sposób niesystematyczny. Bardzo sprawnie i konsekwentnie rozwija się oddział we Wrocławiu. Generalnie placówki są jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, co, w zderzeniu ze znaczną konkurencyjnością rynku usług bankowych, wpływa na spowolnienie tempa dochodzenia do rentowności. Nie zagraża to jednak stabilności finansowej Spółki, a wynik finansowy jest jednak lepszy, niż w 2011r

W ocenie Rady Nadzorczej przyjęta i realizowana przez Zarząd strategia rozwoju
spółki daje szanse na jej stabilny rozwój i zasadniczy wzrost efektywności w następnych
latach. Posiadane zaplecze w postaci Podkarpackiego Banku Spółdzielczego daje możliwość
skorzystania z bogatego bagażu doświadczeń na rynku usług finansowych, możliwość
korzystania z ugruntowanej marki Banku PBS pozwala na odważne spojrzenie w przyszłość.

2. Perspektywy rozwoju.

Zdaniem Rady Nadzorczej nie istnieją zagrożenia dla prawidłowego rozwoju Emitenta.
Jednak prawdopodobne ryzykiem powrotu kryzysu finansowego oraz spowolnienia rozwoju gospodarczego w Polsce wymagać będzie szczególnie wnikliwej obserwacji zmian na rynku usług finansowych, co może spowolnić tempo rozwoju sieci placówek w latach 2012 -2013. Rozwój sieci placówek a tym samym rozwój Spółki zależy w decydującej mierze od kondycji i zdolności Banku do prowadzenia coraz szerszej akcji kredytowej przy jednoczesnej koncentracji wysiłków na uzyskiwanie coraz lepszych parametrów i współczynników bieżącej działalności.

3. Podstawowe ryzyka.

Za podstawowe ryzyka należy uznać:
- Ryzyko związane z makroekonomią- trudne do przewidzenia ryzyko związane pojawianiem się zaburzeń i wahań na rynkach finansowych, które przenoszą się na sytuację gospodarczą
poszczególnych branż i spółek.
- Ryzyko kredytowe- w sytuacji zachwiania rozwoju gospodarczego lub zastoju, pogorszyć się może sytuacja płatnicza kontrahentów, pożyczkobiorców oraz sytuacja finansowa konsumentów, a także sytuacja samych spółek grupy kapitałowej
-Ryzyka związane z wprowadzaniem nowej strategii. Emitent nie ma własnych doświadczeń na rynku usług finansowych, dlatego też narażony może być na dodatkowe ryzyka związane z wchodzeniem na nowe rynki.
- Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji.
Część z tych ryzyk ubezpiecza posiadanie głównego akcjonariusza w postaci Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, co pozwala z jednej strony na wykorzystanie jego doświadczeń w zakresie rynku finansowego z drugiej stanowi możliwość uzupełnienia przez podmiot powiązany oferty o wszelkiego rodzaju para bankowe produkty.


4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce.

Rada Nadzorcza ocenia, że system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce jest spójny i wystarczający do jej prawidłowego funkcjonowania. Kontrola kosztów jest
wieloetapowa i zaczyna się już na poziomie poszczególnych działów. Wyższa kadra
kierownicza zatwierdza pod względem merytorycznym i formalnym zasadność i zgodność
z zaplanowanym budżetem poniesionych kosztów. Wszystkie zawierane z podmiotami
zewnętrznymi umowy sprawdzane są przez radcę prawnego i analizowane pod względem
ewentualnych zagrożeń. Na transakcje powyżej 100.000 złotych, nie ujęte w rocznym planie
finansowym Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. Poszczególne Spółki
Grupy Kapitałowej poddają swoje jednostkowe sprawozdania finansowe badaniu przez
biegłych rewidentów zgodnie z wymogami Rozdział 7 art. 64 ustawy o rachunkowości.
Ponadto roczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy sporządzane według MSR/MSSF
podlegało badaniu i opiniowaniu przez biegłego rewidenta, a od 2008 roku przeprowadzany był dodatkowo półroczny przegląd sprawozdań finansowych.

 

powrót