Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Sprawozdanie Rrady Nadzorczej 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 12/IX/2011 Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 kwietnia 2011 roku.

 

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku w okresie od dnia 27 maja 2010 r. do dnia 28 kwietnia 2011 r.

 

W okresie od dnia 27 maja 2010 roku do dnia 12 maja 2011 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

1. Wojciech Błaż - Przewodniczący

2. Paweł Kołodziejczyk - Zastępca Przewodniczącego

3. Grzegorz Rysz - Sekretarz

4. Maciej Frankiewicz - Członek

5. Bogusław Stabryła - Członek

Skład osobowy Rady Nadzorczej dawał gwarancję kompetentnego sprawowania nadzoru we wszystkich obszarach działalności Spółki. Pan Wojciech Błaż jest ekonomistą, wieloletnim pracownikiem sektora usług bankowych, posiadającym szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania banków i innych podmiotów funkcjonującym na rynku usług finansowych oraz produktów oferowanych na nim. Pan Paweł Kołodziejczyk jest radcą prawnym, ze szczególną znajomością zasad rządzących rynkiem usług finansowych. Pan Grzegorz Rysz jest prawnikiem wykonującym zawód radcy prawnego, obeznanym z zasadami funkcjonowania spółek kapitałowych zaś Panowie Maciej Frankiewicz i Bogusław Stabryła są wieloletnimi bankowcami z doświadczeniem w finansowaniu działalności gospodarczej oraz zasad funkcjonowania rynku usług finansowych. Rada Nadzorcza działała kolegialnie na posiedzeniach. Jej funkcjonowanie normuje szczegółowo regulamin, zgodnie z którym posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem zapewniającym każdemu członkowi udział w nich, możliwość zapoznania się z materiałami, uzyskiwanie informacji od członków zarządu. Z uwagi na liczebność (5 osób) Rada Nadzorcza nie powoływała komitetów wewnętrznych, a uchwałą nr 26/VIII/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku powierzyła wykonywanie zadań komitetu audytu samej radzie nadzorczej.

W okresie od 27 maja 2010 roku do dnia 28 kwietnia 2011 roku Rada Nadzorcza obradowała siedmiokrotnie na posiedzeniach. Posiedzeniom przewodniczył w każdym przypadku przewodniczący, a udział w nim brali członkowie zarządu. Przedmiotem obrad były okresowe oceny wyników gospodarczych uzyskiwanych przez Spółkę i grupę kapitałową, ukonstytuowanie się prezydium rady nadzorczej, zatwierdzenie strategii Spółki na najbliższe lata, zajęcie stanowiska w przedmiocie zarzutu KNF o naruszeniu zasad/regulacji dotyczących rachunkowości oraz raportowania finansowego przewidzianych dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2008 i 2009, ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki, opiniowanie projektów uchwał przedstawianych akcjonariuszom do podjęcia na walnych zgromadzeniach, uchwalenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej, zbadanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2010, wniosku o pokrycie straty za rok 2010 oraz uchwalenie sprawozdania z badania tych dokumentów, ocena realizacji strategii, powołanie Zarządu na nową kadencję. Rada Nadzorcza nie dostrzega istotnych słabości w sprawowaniu nadzoru nad Spółką.

Ocena sytuacji oraz perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.

W ocenie Rady Nadzorczej głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięty

w 2010 roku wynik finansowy były:

-czynniki zewnętrzne, do których należy zaliczyć:

1. Sytuację makroekonomiczną - kryzys finansowy, przekładająca się na sytuacje finansowa

poszczególnych podmiotów gospodarczych. Duże wahania kursów walut, niestabilność

rynków finansowych, usztywnienie polityki instytucji kredytujących obarczają dużym błędem wszelkie analizy i prognozy, zwiększając ryzyko podejmowanych działań.

2. Zmiany cen głównych surowców - mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego. Ceny te

podlegają okresowym wahaniom, co ma wpływ na uzyskiwane marże na produktach

gotowych.

3. Zmiany w dostępności do surowca. Notowane w Polsce najniższe od 25 lat pogłowie

trzody chlewnej spowodowało trudności w zaopatrzeniu w surowiec krajowy. Z kolei wzrost

kursu euro, spowodował zwiększenie cen surowca z importu.

4. Zmiany kursu PLN/EURO. W zakresie eksportu mocna złotówka wpływała niekorzystnie

na marże realizowane przy sprzedaży wołowiny do krajów Europy Zachodniej i mocno

ograniczała eksport w pozostałych spółkach grupy. Z drugiej strony, niski kurs euro stwarza

możliwość importu pewnych elementów mięsnych z krajów Unii, zwłaszcza w sytuacji braku

lub wysokich cen tych elementów na rynku krajowym.

5. Pozostała sytuacja makroekonomiczna, do której należy zaliczyć przede wszystkim

kształtowanie się produktu krajowego brutto, poziom inflacji, poziom stóp procentowych,

stopa bezrobocia, kursy walut.

- czynniki wewnętrzne, a przede wszystkim:

1.Skomplikowany proces wdrażania nowej strategii działania grupy. Uruchomienie placówek

agencyjnych banku mogących obsłużyć w pełnym zakresie klienta detalicznego jak

i korporacyjnego wymaga zaangażowania dużych zasobów ludzkich i finansowych

2.Powolny rozwój projektu szybka pożyczka realizowanego przez Duet Sp. z o.o.

3.Nie satysfakcjonujące wyniki działania projektu portalu social lending w ramach Newco

Sp. z o.o.

4.Zmiana profilu działalności grupy poprzez stopniowe ograniczanie działalności

w dotychczasowym zakresie działalności tj. branży mięsnej i zwiększanie zaangażowania na

rynku usług finansowych

5.Brak możliwości generowania z powodu małej skali prowadzonej odpowiednich wyników

mogących pokryć koszty ogólnego zarządu.

W ocenie Rady Nadzorczej przyjęta i realizowana przez Zarząd strategia rozwoju

spółki daje szanse na jej stabilny rozwój i zasadniczy wzrost efektywności w następnych

latach. Posiadane zaplecze w postaci Podkarpackiego Banku Spółdzielczego daje możliwość

skorzystania z bogatego bagażu doświadczeń na rynku usług finansowych, możliwość

korzystania z ugruntowanej marki Banku PBS pozwala na odważne spojrzenie w przyszłość.

2. Perspektywy rozwoju

Zdaniem Rady Nadzorczej istnieją mocne podstawy do prawidłowego rozwoju Emitenta

w postaci:

1. Realizacji nowego zakresu działalności opartego o ścisłą współpracę z głównym

akcjonariuszem jakim jest Podkarpacki Bank Spółdzielczy w zakresie szeroko rozumianego

rynku usług finansowych.

Posiadanie głównego akcjonariusza w postaci Banku pozwala z jednej strony na

wykorzystanie jego doświadczeń w zakresie rynku finansowego z drugiej stanowi możliwość

uzupełnienia przez podmiot powiązany oferty o wszelkiego rodzaju para bankowe produkty.

Efekt synergii winien przynieść pozytywne efekty zarówno dla Spółki jak i dla Banku

wzmacniając pozycje obu na rynku finansowym i pozwalając na uzyskanie pozytywnych

wyników finansowych dzięki zaoferowaniu klientom kompleksowej oferty wszelkich usług

finansowych.

2. Kontynuacja działalności w zakresie uboju żywca wołowego oraz handlu wołowina,

a także działalności handlowej- hurtowej i detalicznej. Zaznaczyć jednak w tym miejscu

należy, że działalność w zakresie mięsa wołowego i handlu detalicznego artykułami mięsnymi zostanie w spółce zachowana, a poważnie pod uwagę brana jest techniczna możliwość wydzielenia tych działalności i przeniesienie ich do spółki zależnej.

W tym zakresie na działalność w 2011 roku wpływ będą miały następujące czynniki:

a. sytuacja na rynku surowcowym bydła,

b. kształtowanie się popytu konsumenckiego,

c. kształtowanie się kursu złotówki wobec euro,

d. prowadzenie polityki kredytowej przez banki i instytucje finansowe

e. kształtowanie się cen na mięso na rynku Unii Europejskiej,

f. wznowienie efektywnego eksportu, głównie na rynki Rosji i Ukrainy,

g. tempo i zakres realizacji nowej strategii w zakresie usług finansowych

3. Podstawowe ryzyka

Za podstawowe ryzyka należy uznać:

- Ryzyko związane z makroekonomia- trudne do przewidzenia ryzyko związane

z wychodzeniem z kryzysu finansowego i gospodarczego. Stopień narażenia na ten rodzaj

ryzyka zależy miedzy innymi od postawy i działań podejmowanych przez rząd, instytucje

samorządowe, instytucje finansowe, nadzoru finansowego i inne.

- Ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji- w zależności od kursu walut (zwłaszcza

od kursu euro) występuje ryzyko narażenia spółek grupy na ujemne różnice kursowe.

Poszczególne spółki są w różnym stopniu wrażliwe na zmianę kursu euro, w zależności od

udziału transakcji eksport/import w strukturze ich przychodów i kosztów.

- Ryzyko związane z pogorszeniem rentowności na skutek wzrostu cen podstawowych

surowców wykorzystywanych do produkcji

- Ryzyko kredytowe- w sytuacji zachwiania rozwoju gospodarczego lub zastoju, pogorszyć

się może sytuacja płatnicza kontrahentów oraz sytuacja finansowa konsumentów, a także

sytuacja samych spółek grupy kapitałowej

- Ryzyko wystąpienia na terenie Polski chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych /pryszczyca,

ptasia grypa, BSE/ co może spowodować z jednej strony znaczący wzrost cen pozostałych

surowców mięsnych, z drugiej zaś obniżenie konsumpcji mięs.

- Duża konkurencja wśród podmiotów zajmujących się eksportem wołowiny oraz spadające

pogłowie bydła prowadzić może do pogorszenia sytuacji podażowej na rynku bydła w Polsce,

co może stanowić zagrożenie dla wypracowywanych przez Emitenta marż  handlowych.

- Ryzyka związane z wprowadzaniem nowej strategii. Emitent nie ma własnych doświadczeń

na rynku usług finansowych, dlatego też narażony może być na dodatkowe ryzyka związane

z wchodzeniem na nowe rynki.

4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce

Rada Nadzorcza ocenia, że system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce jest

spójny i wystarczający do jej prawidłowego funkcjonowania. Kontrola kosztów jest

wieloetapowa i zaczyna się już na poziomie poszczególnych działów. Wyższa kadra

kierownicza zatwierdza pod względem merytorycznym i formalnym zasadność i zgodność

z zaplanowanym budżetem poniesionych kosztów. Wszystkie zawierane z podmiotami

zewnętrznymi umowy sprawdzane są przez radcę prawnego i analizowane pod względem

ewentualnych zagrożeń. Na transakcje powyżej 100.000 złotych, nie ujęte w rocznym planie

finansowym Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. Poszczególne Spółki

Grupy Kapitałowej poddają swoje jednostkowe sprawozdania finansowe badaniu przez

biegłych rewidentów zgodnie z wymogami Rozdział 7 art. 64 ustawy o rachunkowości.

Ponadto roczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy sporządzane według MSR/MSSF

podlegało badaniu i opiniowaniu przez biegłego rewidenta, a od 2008 roku przeprowadzany

był dodatkowo półroczny przegląd sprawozdań finansowych.

 

 

powrót