Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Regulamin Rady Nadzorczej

 Pobierz Regulamin RN (pdf)

 

Regulamin

 

Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

 

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrazy oznaczają odpowiednio:

Spółka - PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,

 Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki,

 Rada Nadzorcza - radę nadzorczą Spółki,

 Zarząd - zarząd Spółki,

 Akcjonariusz - akcjonariusz Spółki.

Regulamin - Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

 

§ 2

 

Regulamin określa organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. Sposób powoływania i odwoływania oraz liczbę członków Rady Nadzorczej, a także czas trwania mandatu określa Statut Spółki. Regulamin określa tylko te prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz jej członków, które nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub Statutu Spółki.

 

§ 2’1

 

1. Rada Nadzorcza wyłania ze swego składu Komitet Audytu.

2. Organizację i zasady wykonywania zadań przez Komitet Audytu reguluje Regulamin Komitetu Audytu, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 3

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki oraz wykonuje inne zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu. Przy wykonywaniu mandatu członek Rady Nadzorczej powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki. Uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniające lub zobowiązujące Radę Nadzorczą do podjęcia określonej czynności powinny być realizowane zgodnie z celem uchwały, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 i 2. Każdy członek Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym zobowiązuje się do poinformowania pozostałych członków Rady Nadzorczej o ewentualnym zaistnieniu konfliktu interesów w związku ze sprawowaniem nadzoru nad Spółką. Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 4

 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie na posiedzeniach, może jednak delegować poszczególnych członków do indywidualnego, samodzielnego pełnienia poszczególnych czynności nadzorczych. Wyniki czynności nadzorczych są omawiane na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Postanowienia § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu..

 

§ 5

 

Przy wykonywaniu czynności nadzorczych członkowie Rady nadzorczej mają prawo przeglądania ksiąg rachunkowych i innych dokumentów, przeliczania gotówki i sprawdzania stanu zapasów oraz rachunków bankowych, swobodnego wstępu do wszystkich pomieszczeń Spółki, a także do żądania informacji i wyjaśnień od każdego pracownika Spółki. Ograniczenia w udostępnianiu członkom Rady Nadzorczej dokumentów, pomieszczeń i informacji mogą wynikać wyłącznie z obowiązujących przepisów prawa lub konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracy lub bezpieczeństwa osobistego członkowi Rady Nadzorczej.

 

§ 6

 

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnych powodów, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie tej Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

 

 

Rozdział II Organizacja Rady Nadzorczej

 

§ 7

 

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru członów Rady Nadzorczej. Posiedzenie to odbywa się bezpośrednio po zamknięciu Walnego Zgromadzenia, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni. W innym przypadku Przewodniczący zwołuje to posiedzenie z trybie określonym w postanowieniach §§ 15 i 16 Regulaminu. Na pierwszym posiedzeniu mogą być podejmowane uchwały wyłącznie w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a na wniosek Zarządu - także w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Najstarszy członek Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

§ 8

 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz pozostali członkowie. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje czynności należące do Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przypadku jego nieobecności. Sekretarz Rady Nadzorczej sporządza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, przygotowuje jej uchwały oraz czuwa nad przechowywaniem dokumentów Rady Nadzorczej.

 

§ 9

 

W uzasadnionych wypadkach Rada Nadzorcza dla prawidłowego wypełnienia swoich zadań może na koszt Spółki powoływać ekspertów, tłumaczy lub doradców. Wyboru ekspertów, tłumaczy lub doradców należy dokonywać z należytą starannością spośród osób nie będących w żaden sposób związanych z członkami zarządu lub rady Nadzorczej. W umowach z tymi podmiotami Spółka jest reprezentowana przez Zarząd.

 

§ 10

 

Przed zawarciem umowy z członkiem Zarządu Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę określającą jej treść lub co najmniej postanowienia przedmiotowo i podmiotowo istotne. W uchwale tej wskazuje także członka lub członków Rady Nadzorczej upoważnionych do podpisania umowy. W razie wystąpienia sporu z członkiem Zarządu Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę określającą stanowisko Spółki w tym sporze. W uchwale tej wskazuje także członka lub członków Rady Nadzorczej upoważnionych do występowania przed organem rozpoznającym spór lub udzielenia pełnomocnictwa procesowego. Może także sama dokonać wyboru pełnomocnika procesowego.

 

§ 11

 

Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w każdym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przedstawienia temu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego wyjaśnienia przyczyn nieobecności.

 

 

§ 12

 

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Spółka zwraca członkom Rady Nadzorczej koszty związane z wykonywaniem mandatu.

 

 

Rozdział III Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej

 

 

§ 13

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Polski, wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.

 

 

§ 14

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenie zwyczajne powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie, na którym ma być powzięta uchwała o wynikach oceny sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy powinno odbyć się co najmniej na 15 dni przed terminem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje się w razie pojawienia się problemu wymagającego podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą, o ile nie jest planowane odbycie posiedzenia zwyczajnego. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 Regulaminu, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub każdego członka Rady Nadzorczej.

 

§ 15

 

Posiedzenia zwołuje się za pomocą zaproszeń kierowanych do wszystkich członków Rady Nadzorczej listem poleconym na adres zamieszkania lub zatrudnienia albo pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Na życzenie członka Rady Nadzorczej zaproszenie powinno mu być dodatkowo przekazane za pośrednictwem telefaksu. O każdej zmianie adresu zamieszkania lub zatrudnienia albo adresu poczty elektronicznej członek Rady Nadzorczej jest obowiązany poinformować Przewodniczącego pod rygorem uznania, że zawiadomienia kierowane na adres ostatnio znany są skuteczne. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć mimo niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. W zaproszeniu należy wskazać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad.

 

§ 16

 

Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, z tym że porządek obrad posiedzenia zwołanego na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej powinien uwzględniać sprawy, dla rozstrzygnięcia których posiedzenie jest zwoływane. Jeśli przedmiotem uchwały ma być wyrażenie przez Rade Nadzorczą opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do zaproszenia powinny być dołączone projekty uchwał w tych sprawach przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd.

 

Ponadto w porządku obrad każdego posiedzenia powinna znaleźć się wyczerpująca informacja Zarządu o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

 

§ 17

 

Na posiedzenia Rady Nadzorczej zaprasza się Zarząd. Członkowie Zarządu nie uczestniczą w tej części posiedzenia, która dotyczy bezpośrednio zarządu lub poszczególnych jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.

 

§ 18

 

Z zastrzeżeniem § 7 ust. 3, posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący. Posiedzenie rozpoczyna się od sprawdzenia listy obecności i prawidłowości zwołania posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kwestionują prawidłowość zwołania posiedzenia powinni zgłosić umotywowane zastrzeżenia, które zamieszcza się w protokole z posiedzenia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza dyskusję, a następnie głosowanie w sprawie zasadności zgłoszonych zastrzeżeń. Jeżeli w podjętej uchwale Rada Nadzorcza stwierdzi, że posiedzenie zostało zwołane nieprawidłowo, dalszych czynności nie przeprowadza się, a Przewodniczący zamyka posiedzenie.

 

 

§ 19

 

Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawia jej członkom porządek obrad. Zmiana porządku obrad jest dopuszczalna wyłącznie w razie obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej i wymaga podjęcia uchwały. W innym przypadku brak sprzeciwu co do porządku obrad oznacza jego przyjęcie. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza omawianie spraw w kolejności wynikającej z przyjętego porządku obrad. Po omówieniu każdej sprawy objętej porządkiem obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie, o ile sprawa wymaga rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.

 

§ 20

 

Wszystkie rozstrzygnięcia Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał. Głosowanie jest jawne, jednakże na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie tajne. Głosowanie jawne odbywa się w ten sposób, że głosy zbiera się od poszczególnych członków Rady Nadzorczej w kolejności wynikającej ze stażu w radzie nadzorczej, poczynając od członka o stażu najdłuższym. Przewodniczący Rady Nadzorczej głosuje jako ostatni. Członek rady Nadzorczej jest obowiązany poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów w związku z rozpoznawaną sprawą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz nie brać udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w tej sprawie. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale, zgodnie ze Statutem rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje jej Przewodniczący.

 

§ 21

 

Rada Nadzorcza co roku podejmuje uchwałę, w której zawarta jest własna zwięzła ocena sytuacji Spółki. Uchwała ta powinna być podjęta najpóźniej na tym posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym sporządzane jest sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

 

 

§ 22

 

Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać co najmniej: nr kolejny, miejsce i datę posiedzenia, imiona i nazwiska osób uczestniczących, porządek obrad, podjęte uchwały, liczbę głosów „za" i „przeciw" oddanych w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, a także zdanie odrębne na żądanie członka Rady Nadzorczej. Do protokołu dołącza się dowody wysłania zaproszeń, o których mowa w § 15 Regulaminu. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Żaden członek Rady Nadzorczej nie może odmówić podpisania protokołu, nawet jeśli głosował przeciwko uchwale i niezależnie od tego, czy żądał zaznaczenia w nim zdania odrębnego. Jeżeli członek Rady Nadzorczej odmówi podpisania protokołu, Przewodniczący zaznaczy to w protokole, podając przyczynę, o ile jest znana.

 

§ 23

 

Protokół podpisuje się na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Zastrzeżenia dotyczące treści protokołu mogą być składane przed jego podpisaniem. Zmiana protokołu wymaga uchwały Rady Nadzorczej wskazującej zakres zmian wprowadzanych do protokołu. Podjęcie uchwały w tej sprawie nie stanowi zmiany porządku obrad.

 

§ 24

 

Dokumentacja Rady Nadzorczej przechowywana jest w Spółce pod nadzorem sekretarza Rady Nadzorczej. Spółka ma obowiązek zapewnić właściwe warunki przechowywania dokumentacji. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo żądać sporządzenia i doręczenia mu kopii protokołu.

 

Rozdział IV Postanowienia końcowe

 

 

§ 25

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku o zobowiązaniu do poinformowania o konflikcie interesów

 

 

Jako Członek Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zobowiązuję się poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz nie brać udziału w głosowaniu nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

 

................................                                                                                   .....................................................

 

(miejscowość i data)                                                                                  (podpis członka Rady Nadzorczej)

 

 

 

 

 

 

powrót