Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Raporty bieżące - 2009 r

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE.

 

Rok 2009

23.12.2009 Temat: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki zależnej Mysław Partner S.A.

Raport bieżący nr. 69/2009 r.

24.11.2009 Temat: Sprzedaż udziałów w AJPI Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach .

Raport bieżący nr. 67/2009 r.

06.11.2009 Temat: Ustanowienie zarządcy majątku AJPI.

Raport bieżący nr. 66/2009 r.


12.10.2009 Temat: Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania rejestrowego .

Raport bieżący nr. 65/2009

09.10.2009 Temat: Oddalenie powódźtwa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia.

Raport bieżący nr. 64/2009 r.

05.10.2009 Temat: Oddalenie powództwa o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia.

Raport bieżący nr. 63/2009 r.

02.10.2009 Temat: Zawarcie znaczacych umów przez Emitenta

Raport bieżący nr. 62/2009

23.09.2009 Temat: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu - spółki zależnej Emitenta .

Raport bieżący nr. 61/2009 r.

02.09.2009 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 2009.08.27

Raport bieżący nr. 60/2009 r.

31.08.2009 Temat: Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr. 59/2009 r.

31.08.2009 Temat: Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr. 58/2009 r.


27.08.2009 Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia i informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr. 57 /2009


21.08.2009 Temat: Zawarcie znaczących umów.

Raport bieżący nr. 55/2009

13.08.2009 Temat: Projekty uchwal Walnego Zgromadzenia .

Raport bieżący nr. 54/2009 r.

12.08.2009 Temat: Korekta informacji dotycząca zbycia znacznych pakietów akcji.

Raport bieżący nr. 53/2009 r.


12.08.2009 Temat: Kontynuacja działalności AJPI Sp. z o.o.

Raport bieżący nr. 52/2009 r.


11.08.2009 Temat: Wstrzymanie działalności w AJPI Sp. z o.o

Raport bieżący nr. 51/2009 r.

07.08.2009 Temat: Zbycie znacznych pakietów akcji

Raport bieżący nr. 50/2009 r.

06.08.2009 Temat: Skarga o wznowienie postępowania rejestrowego

Raport bieżący nr. 49/2009 r.

31.07.2009 Temat: Powództwo o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia

Raport bieżący nr. 48/2009 r.

28.07.2009 Temat: Nabycie znacznych pakietów akcji .

Raport bieżący nr. 47/2009 r.

21.07.2009 Temat: Ustanie stosunku dominacji.

Raport bieżący nr. 46/2009


10.07.2009 Temat: Rezygnacja z członkowstwa w Radzie Nadzorczej

Raport bieżący nr. 45/2009 r.


10.07.2009 Temat: Zawarcie znaczących umów przez podmiot zalezny od Emitenta

Raport bieżący nr. 44/2009 r.

10.07.2009 Temat: Zawarcie znaczących umów przez podmiot zależny od Emitenta

Raport bieżący nr. 43/2009

03.07.2009Temat: Stanowisko Zarządu Spółki wobec wezwania

Raport bieżący nr. 42/2009 r.

30.06.2009 Temat: Informacja o nieprzestrzeganiu niektórych zasad ładu korporacyjnego.

Raport bieżący nr. 41/2009 r.

30.06.2009Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosow na WZA

Raport bieżący nr. 40/2009 r.

29.06.2009Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr. 39/2009


18.06.2009Temat: Nabycie znacznych pakietów akcji.

Raport bieżący nr. 37/2009 r.

18.06.2009 Temat: Projekt uvhwał Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr. 36/2009 r.

16.06.2009 Temat: Zbycie znacznych pakietów akcji.

Raport bieżący nr. 35 /2009 r.

12.06.2009 Temat: Nabycie znacznych pakietów akcji

Raport bieżący nr. 34 /2009 r.

08.06.2009 Temat: Zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr. 33 /2009 r.

05.06.2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr. 32 /2009 r.

01.06.2009 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr. 31 /2009 r.

27.05.2009 Temat: Rezygnacja osób nadzorujących Emitenta.

Raport bieżący nr. 30/2009 r.

27.05.2009 Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2009.

Raport bieżący nr. 29/2009 r.

15.05.2009Temat: Korekta raportu nr. 26 /2009 z dnia 15.05.2009 r.

Raport bieżący nr. 28 /2009 r.

15.05.2009Temat: Wykaz informacji przekazanych w 2008 r.

Raport bieżący nr. 27 /2009 r.

Lista szczególowa przekazanych informacji w 2008 r.

15.05.2009 Temat: Informacje uzupełniające do raportu rocznego R-2008 oraz RS-2008 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2009 r.


Raport bieżący nr. 26 /2009 r.
Wykaz osób zarządu i rady nadzorczej posiadających akcje spółek grupy kapitałowej

Wykaz osób zarządu i rady nadzorczej posiadających akcje spółek grupy kapitałowej - skonsolidowany
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego


07.05.2009 Temat: Zawarcie znaczących umów przez podmiot zależny od Emitenta

Raport bieżący Nr. 25/2009 r.

07.05.2009 Temat: Zawarcie znaczących umów przez podmiot zależny Emitenta.

Raport bieżący Nr. 24/2009

30.04.2009 Temat: Korekta raportu nr.21/2009 z dnia 29.04.2009 r.

Raport bieżący Nr. 23/2009 r.

30.04.2009Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta

Raport bieżący Nr. 22/2009 r.

29.04.2009Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości.

Raport bieżący Nr. 21/2009 r.

29.04.2009Temat: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.

Raport bieżący Nr. 20/2009 r.

25.04.2009Temat: Ustanowienie hipotek na aktywach o znacznej wartości przez podmiot zależny Emitenta .

Raport bieżący Nr. 19/2009 r.


24.04.2009Temat: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Raport bieżący Nr. 18/2009 r.


23.04.2009 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na nadzwyczjnym walnym zgromadzeniu.

Raport bieżący Nr. 17/2009 r.

22.04.2009 Temat: Korekta raportu Nr.9 z dnia 18 lutego 2008 r. przekazanego omyłkowo w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Raport bieżący Nr. 16/2009 R.


22.04.2009Temat: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacje o rezygnacji członka Rady Nadzorczej a także o nowych członkach Rady Nadzorczej.

Raport bieżący Nr. 15/2009 r.

08.04.2009 Temat: Projekt uchwały walnego zgromadzenia.

Raport bieżący Nr. 13/2009 r.

31.03.2009Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący Nr. 12/2009 r.

30.03.2009 Temat: Realizacja warunków zatwierdzonego postępowania układowego.

Raport bieżący Nr. 11/2009 r.

21.03.2009 Temat: Korekta raportu Nr.9 z dnia 2009.03.20

Raport bieżący Nr. 10/2009 r.


20.03.2009Temat: Nabycie akcji przez podmiot , w którym osobą zarządzającą jest członek Rady Nadzorczej "Beef-San" S.A.

Raport bieżący Nr. 9/2009 r.

13.03.2009 Temat: Aktualizacja terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

Raport bieżący Nr. 8/2009 r.


03.03.2009 Temat: Informacja dotycząca finansowych instrumentów zabezpieczających.

Raport bieżący Nr. 7/2009 r.

02.03.2009 Temat: Zbycie akcji przez podmiot , w którym osobą zarządzającą jest członek Rady Nadzorczej "Beef-San" S.A.

Raport bieżący Nr. 6 /2009 r.

27.02.2009 Temat: Informacja dotycząca wypełniania przez Spółkę zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" .

Raport bieżący Nr. 5 /2009 r.

30.01.2009 Temat: Zbycie akcji "Beef-San" S.A. i obniżenie progu poniżej 5 % ogólnej liczby głosów .

Raport bieżący Nr. 4 /2009 r.

28.01.2009 Temat: Informacja dotycząca finansowych instrumentów zabezpieczających .

Raport bieżący Nr. 3/2009 r.


23.01.2009 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku .

Raport bieżący Nr. 2/2009 r.


65. 21.01.2009 Temat: Zbycie akcji przez Przewodniczacego Rady Nadzorczej .

Raport bieżący Nr.1/2009 r


powrót