Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny - akcje serii G

Komisja Nadzoru Finansowego, dnia 14 września 2011r. zatwierdziła prospekt emisyjny PBS Finanse S.A. sporządzony w związku z publiczną ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,28 zł każda oraz w związku z ubieganiem się odopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

a) 52.260.000 praw poboru akcji serii G,

b) nie więcej niż 52.260.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G,

c) nie więcej niż 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,28 zł każda.

 

Pełna treść prospektu - pobierz 

 

Komunikat aktualizujący do prospektu 

Formularz zapisu akcje serii G

Prospekt Emisyjny Seria G - Harmonogram

 

 

 

                                                                        

 

 

Prospekt emisyjny - akcje serii E i F

Przedstawiamy Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną 

34 500 000 akcji Serii E oraz 13 000 000 Akcji Serii F ;

z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 34 500 000 akcji Serii E oraz 13 000000 akcji Serii F,a także 34 500 000 zbywalnych Praw do akcji Serii E  oraz 13 000 000 zbywalnych Praw do Akcji Serii F.

Część pierwsza - podsumowanie

Część druga  - dokument rejestracyjny

Część trzecia - dokument ofertowy

 

Aneks Nr.1  do prospektu emisyjnego

Aneks Nr.2  do prospektu emisyjnego

 

Cena emisyjna akcji serii E

Cena emisyjna akcji serii F

 

 

 

 

powrót