Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Prospekt Emisyjny - Seria G

 

ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO PBS FINANSE S.A.

 

Komisja Nadzoru Finansowego, dnia 14 września 2011r. zatwierdziła prospekt emisyjny PBS Finanse S.A. sporządzony w związku z publiczną ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,28 zł każda oraz w związku z ubieganiem się odopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 

a) 52.260.000 praw poboru akcji serii G,

 

b) nie więcej niż 52.260.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G,

 

c) nie więcej niż 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,28 zł każda.

 

Treść Prospektu dostępna jest poniżej a także na naszej stronie internetowej w zakładce:

Dla akcjonariuszy / Prospekt emisyjny

 

Pobierz pełną treść prospektu 

Komunikat aktualizujący do prospektu

Formularz zapisu - akcje serii G

 

HARMONOGRAM EMISJI AKCJI SERII G Z ZACHOWANIEM PRAWA POBORU

 SPÓŁKI PBS FINANSE S.A.

 

 

Oferującym akcje PBS Finanse S.A. jest Dom Maklerski IDM S.A., doradcą prawnym - Sławomir Kamiński - „Professio Kancelaria Prawnicza Kamiński" Sp. k.

 

 Dodatkowych informacji udziela:

 Anna Potera

 e-mail: anna.potera-pbsfinanse@pbsbank.pl

 

 

powrót