Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Informacje poufne

Raporty GPW

Rozwiązanie umowy agencyjnej z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku 

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku(„Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 roku otrzymał od Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku („Bank") zaproszenie do podjęcia rozmów w sprawie trybu i warunków rozwiązania umowy agencyjnej zawartej między Bankiem a Spółką w dniu 24 stycznia 2011 roku. Umowa agencyjna została zawarta na czas określony, 10 lat, i wygasa 24 stycznia 2021 roku. Na podstawie tej umowy Emitent pośredniczy, w imieniu i na rachunek Banku, za wynagrodzeniem, w oferowaniu produktów bankowych.

Wskazaną przez Bank przyczyną decyzji o zakończeniu współpracy z Emitentem jest potrzeba ograniczenia ryzyka operacyjnego oraz redukcji kosztów związanych z oferowaniem produktów na rynku usług bankowych

W zaproszeniu do podjęcia rozmów Bank nie wskazał żadnych terminów ani warunków, na jakich umowa agencyjna miałaby zostać rozwiązana, pozostawiając Spółce sformułowanie propozycji strategii postępowania w tym przedmiocie, przy czym Bank nie wyklucza kontynuowania współpracy ze Spółką w innych obszarach, np. leasingu lub windykacji, przewidując możliwość równoczesnego negocjowania zarówno warunków rozwiązania umowy agencyjnej, jak i nawiązania innych relacji gospodarczych.

Spółka przeprowadzi analizę skutków rozwiązania umowy agencyjnej dla Emitenta i na tej podstawie przedstawi Bankowi tak szybko, jak to możliwe, projekt rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.

___________________________________________________________________________________________

 

 

 Nabycie udziałów  w podmiocie zależnym od  Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.

PBS FINANSE S.A. w Sanoku („Spółka", „Emitent" )  porozumiała się z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku („Bank"), właścicielem 65,44% akcji Spółki, dających prawo do oddania 65,44% głosów na walnym zgromadzeniu, w sprawie rozpoczęcia procesu nabycia od Banku 100% udziałów w podmiocie zależnym Banku,

 PBS Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku („Partner").

 Przedmiotem działalności PBS Partner jest udzielanie pożyczek pieniężnych oraz pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia. Zamiar poszerzenia dotychczasowego obszaru działalności przez Spółkę był sygnalizowany w raporcie bieżącym nr 1/2017.

W dniu 16 lutego 2017 roku Spółka zawarła umowę w sprawie wyceny udziałów w PBS Partner. O kolejnych fazach procesu Spółka będzie informować stosownie do osiąganego postępu prac nad sfinalizowaniem transakcji.

___________________________________________________________________________________________

Aneks do umowy  z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym

W dniu 26 stycznia 2017 roku podpisano  z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym  Aneks nr 1/2017 w sprawie ustalenia zasad obliczania wynagrodzenia za czynności agencyjne do Umowy Agencyjnej Nr 1/2011 z dnia 24.01.2011 r.

W/w umowa była podstawą dla realizacji strategii Spółki, o której Emitent informował w raporcie Nr 15/2011 z dnia 01.07.2011 r.

Na podstawie tego aneksu stawka wynagrodzenia odsetkowego, z którego Spółka uzyskuje największe przychody, uległa obniżeniu o 7,5 punktów procentowych, natomiast stawka wynagrodzenia prowizyjnego o 25 punktów procentowych.

 Pozostałe stawki wynagrodzeń Spółki z tytułu innych czynności wykonywanych przez nią jako Agenta Banku nie uległy zmianie.

Ponadto wynagrodzenie należne Emitentowi będzie pomniejszane o współczynnik korygujący stanowiący równowartość 30 % przyrostu poziomu rezerw utworzonych przez Bank w odniesieniu do wszystkich transakcji, w których wystąpi po dniu 1 stycznia 2017 r. obowiązek utworzenia lub zwiększenia takich rezerw w wysokości i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. W przypadku rozwiązania przez Bank tych rezerw utworzonych po 1 stycznia 2017 r. Spółka będzie miała prawo do zwrotu wartości 30% rozwiązanych przez Bank rezerw celowych.

Nowe zasady wynagradzania będą miały zastosowanie do rozliczeń Spółki z Bankiem za okres od 1 stycznia 2017 roku. Obecnie Emitent nie jest w stanie określić jaki będzie to miało wpływ na przyszłe przychody Spółki oraz jej wynik, związane jest to bowiem z wieloma zmiennymi, np. wielkością akcji kredytowej Banku.

Zarząd Emitenta podejmuje intensywne działania mające na celu zmniejszenie ewentualnych negatywnych skutków wynikających z wprowadzenia nowych zasad wynagradzania poprzez optymalizację kosztów prowadzonej działalności oraz poszerzenie działalności poza dotychczasowy obszar.

  ____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót