Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Aktualności

23.11.2020  
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
09.11.2020  
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
26.10.2020  
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
21.10.2020  
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 22 października 2020 r. zgłoszone przez akcjonariusza na podstawie art. 401 § 4 Ksh.
12.10.2020  
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
30.09.2020  
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 29 września 2020 r. powziął informację o wypowiedzeniu ze skutkiem na dzień 10 sierpnia 2020 r. przez Bank Nowy BFG S.A. umowy ugody zawartej w dniu 30 kwietnia 2018 r. z Duet sp. z o.o. [Jednostka zależna Spółki].
28.09.2020  
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
25.09.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie 22 października 2020 o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki.
25.09.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowanego na dzień 7 października 2020r.
24.09.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje o braku możliwości publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020r., w dniu określonym w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020r. tj. 25 września 2020r., a także przed upływem trzymiesięcznego terminu od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego.
22.09.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 21 września 2020r. wpłynęło do Spółki powiadomienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wydane w dniu 15 września 2020r., na mocy którego w sprawie wniosku Spółki o ogłoszenie upadłości "DUET" sp. z o.o. [Jednostka zależna] zabezpieczono majątek Jednostki zależnej poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w osobie Przemysława Zalewskiego, numer licencji: 180.
02.09.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2020r. Rada Nadzorcza powołała na funkcję członka zarządu Pana Rafała Witasika.
27.08.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej oraz o zwołaniu NWZA spółki w terminie 7 października 2020 o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki.
21.08.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje o zgłoszeniu wniosku o upadłość spółki zależnej Duet sp. z o.o. oraz o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
03.08.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje o podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w dniu 27 lipca 2020 r. dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
03.07.2020  
Zarząd PBS Finanse SA z siedzibą w Sanoku ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2020r.
01.07.2020  
Zarząd PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż na WZA w dniu 30.06.2020r. powołany został nowy członek Rady Nadzorczej jak również nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki.
24.06.2020  
Zgodnie z §5 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 czerwca 2020r. o godzinie 17.40 wpłynęło oświadczenie Prezesa Zarządu o rezygnacji z dniem 03 lipca 2020r.
23.06.2020  
Zarząd PBS Finanse SA w Sanoku („Spółka", „Emitent") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2020 r. złożył do Bank Nowy BFG SA w Warszawie oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli wraz z potrąceniem oraz wezwaniem do zapłaty.
17.06.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że zmianie uległ porządek obrad WZA przewidzianego na dzień 30 czerwca 2020r.
02.06.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że na dzień 30 czerwca 2020r. na godzinę 12:00 w siedzibie spółki zaplanowane zostało WZA.
18.05.2020  
Zarząd spółki PBS FINANSE S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że zmieniony został termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2020r.
16.05.2020  
Zarząd spółki PBS FINANSE S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15 maja 2020 roku został wybrany nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej.
13.05.2020  
Zarząd spółki PBS FINANSE S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS FINANSE S.A. w dniu 12 maja 2020 roku o godz 12:00, w siedzibie PBS Finanse SA pod adresem Sanok, ul. Mickiewicza 29.
16.04.2020  

Zarząd spółki PBS FINANSE SA. („Spółka","Emitent") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS FINANSE SA na dzień 12 maja 2020 roku o godz 12:00, w siedzibie PBS Finanse SA pod adresem Sanok, ul. Mickiewicza 29.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA i projekty uchwał ; czytaj poniżej .....

26.03.2020  
Zarząd PBS Finanse SA („Spółka", "Emitent") , w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 05.03.2020r nr 7/2020 w sprawie zwołania NWZA w oparciu o kompetencje wynikające z art. 399 § 1 i 4021 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 31 marca 2020 roku („Zgromadzenie").
05.03.2020  

Zarząd spółki PBS FINANSE SA. ("Spółka","Emitent") informuje o zwołaniuNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS FINANSE SA na dzień 31 marca 2020roku o godz 12:00, w siedzibie PBS Finanse SA pod

adresem : 38-500 Sanok, ul.Mickiewicza 29.

 

11.02.2020  

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi procedury przymusowej restrukturyzacji (tzw resolotion)Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku oraz wobec licznych zapytań i komentarzy dotyczących tego procesu zarząd PBS Finanse SA (dalej „Spółka")z siedzibą w Sanoku oświadcza co następuje.

 

1. PBS Finanse SA z siedziba w Sanoku nie jest objęte procedurą przymusowej restrukturyzacji.

06.02.2020  

 

Zarząd spółki PBS FINFNSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, pod adresem 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069391 (zwanej dalej Spółką lub PBS FINANSE), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 §1 , art. 4021i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS FINANSE Spółki Akcyjnej (zwane dalej WZA), które odbędzie się w dniu 02 marca 2020 roku o godzinie 12.00 w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 29.

03.02.2020  

Zarząd PBS Finanse SA („Spółka", "Emitent") , przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 listopada 2019 roku Emitent i Bank wobec niedojścia do porozumienia we wskazanym zakresie postanowiły zgodnie rozwiązać umowę z dniem 29.02.2020 r

.Na mocy porozumienia zawartego przez Strony z dniem jego zawarcia tracą moc wszelkie dotychczasowe uzgodnienia Stron dotyczące zasad wynagradzania Agenta z tytułu wykonania czynności agencyjnych .

Dzień 19 lutego 2020 r. został uznany za ostatni dzień pracy operacyjnej Agencji Banku prowadzonych przez Agenta.

15.05.2019  
ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 roku, na godzinę 12.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.

 

30.10.2018  
ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

 

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 30 listopada 2018 roku na godzinę 11.00

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

 

17.05.2018  

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 14 czerwca 2018 roku, na godzinę 12.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22

20.12.2017  
ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

 

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw

 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 15 stycznia 2018 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

 

04.09.2017  

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 2 października 2017 roku na godzinę 12.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.

 

19.04.2017  

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

 

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw

 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 uzupełnia

, na żądanie zgłoszone w dniu 18 kwietnia 2017 roku przez akcjonariusza Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 maja, które odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22 o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11.04.2017  
ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

 

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw

 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 8 maja 2017 roku na godzinę 12.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

 

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.

 

06.05.2016  
ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

 z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 3 czerwca 2016 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

19.05.2015  
PBS Finanse S.A. ogłasza przetarg  ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego  marki MAN 8.163  z zabudową do przewozu żywych zwierząt.
26.03.2015  
ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 29 kwietnia 2015 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
24.04.2014  
ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

 z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw                                                       Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 26 maja 2014 roku na godzinę 13.00

 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

 

30.12.2013  

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 27 stycznia 2014 roku na godzinę 13.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.

22.05.2013  

 

W dniu 21 maja 2013 r . otworzono nowy oddział banku PBS

w Lublinie ......

06.05.2013  

 

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 3 czerwca 2013 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

26.09.2012  

Nowo otwarty oddział Banku PBS we Wrocławiu .

 PBS BANK O WROCŁAW

Agenacja nr 10 ul. Jerzego Bajana 1

 54 - 129  Wrocław 

 Uroczyste otwarcie oddziału nastąpiło w dniu 22.09.2012r.

tel . 71 351 66 33   , 71 351 66 23

Pokaż PBS Bank Wrocław na większej mapie

Patrz Dane Kontaktowe Oddział Wrocław

Patrz Otwarcie Oddziału

 

26.04.2012  

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 25 maja 2012 roku na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.

 

12.12.2011  

Otwarcie nowego Oddziału Banku PBS  w Warszawie

 

03.11.2011  

2 listopada 2011 roku

Rejestracja  podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

 

 

02.11.2011  

W dniu 2 listopada otwarto oddział Banku PBS  w Gdyni przy ul. Władysława IV. 61

 

 

 

15.09.2011  
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki.

 

 

 

26.07.2011  

W dniu 22 lipca 2011 r. uruchomiono nowy oddział Banku PBS  w Krakowie

przy ulicy Kazimierza Wielkiego  .  Patrz matriał  video ....

26.07.2011  

 

W dniu 22 lipca 2011 r. uruchomiono nowy oddział Banku PBS w Katowicach

przy ulicy Opolskiej .  Patrz matriał video ....

 

06.04.2011  

 

Planowane podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji z prawem poboru

według projektu uchwał na WZA w dniu 19 maja 2011 r. - proponowana cena emisyjna akcji wynosi 32 grosze , dzień ustalenia

prawa poboru /1:1/ określono na 12.08.2011

Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, ul. Kościuszki 22.

 

10.02.2011  

Nastąpiła zmiana ceny w ogłoszonym w dniu 31 stycznia 2011 r. wezwaniu do sprzedazy akcji spółki PBS FINANSE S.A.

z  poziomu  1,45 zł za  akcję do 1,54 zł za akcję . 

Szczegółowe informacje w dalszej części.

 

03.02.2011  
PBS chce skupić w wezwaniu 2,6 mln akcji, co stanowi 5 proc. PBS Finanse po 1,45 zł.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy chce skupić w wezwaniu 2.613.000 akcji, tzn.i 5 proc.głosów na walnym zgromadzeniu PBS Finanse po cenie 1,45 zł za sztukę ..

Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania 26.008.422 akcji, czyli 49,767 %. kapitału oraz głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

10.10.2010  
ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 4 listopada 2010 r. na godzinę 13.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24.

 

12.04.2010  
ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE   SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 27 maja 2010 r. na godzinę 13.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
 
Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24.

 
27.02.2009  
ZARZĄD BEEF SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 22 marca 2010 r. na godzinę 13.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24 .
23.09.2008  
Z myślą o naszych Klientach przygotowaliśmy nową propozycję współpracy! Każdy zakup usługi u nas jest premiowany punktami. Liczba punktów jakie otrzyma Klient jest proporcjonalna do wielkości zakupu. Zebrane przez Klientów punkty zamienimy na atrakcyjne nagrody i gadżety firmowe. Zacznij zbierać punkty już dziś! Szczegóły programu i listę nagród znajdziesz na naszej stronie internetowej adres twojej firmy lub bezpośrednio w siedzibie firmy - nasi konsultanci odpowiedzą na każde Twoje pytanie.
powrót