Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Akcje Emitenta

 

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PBS FINANSE S.A.

 

Niniejsze wezwanie zostaje ogłoszone zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 ?., Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)> zwanej dalej „Ustawą" oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. Nr 207, poz. 1729, z późn. zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem"

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

 

Przedmiotem niniejszego Wezwania („Wezwanie") jest 2.613.000 (dwa miliony sześćset trzynaście tysięcy) akcji na okaziciela („Akcje") spółki PBS Finanse S.A. z siedzibą w /38-500/ Sanoku, przy ul. Mickiewicza 29, („Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000069391, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Każda Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i oznaczone kodem ISiN: PLBEFSN00010 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000047309, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

Jedynym podmiotem nabywającym Akcje („Nabywający") w wyniku niniejszego Wezwania jest Wzywający, informacje wymagane przez Rozporządzenie na postawie niniejszego punktu przedstawione zostały w pkt 2 niniejszego Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Dom Maklerskim AmerBrokers S.A. z siedzibą w /02-017/ Warszawie, przy al. Jerozolimskie 123A, MillenniumPlaża X piętro („Podmiot pośredniczący"), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego RejestruSądowego pod numerem KRS: 0000033351, dla którego sądowe akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Numer telefonu: (48-22) 397 60 60,Numer faksu: (48-22) 397 60 61,Strona internetowa: www.amerbrokers.plAdres poczty elektronicznej: abrok@amerbrokers.pl

5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 2.613.000 Akcji uprawniających do 2.613.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona

Nie określa się minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje.

7. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

Wzywający jako Nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 26.008.422 Akcji uprawniających do 26.008.422 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. 49,767% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje -jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Wzywający będzie nabywał Akcje objęte Wezwaniem po cenie 1,45 (jeden złoty czterdzieści pięć groszy) zł za jedną Akcję.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena wskazana w pkt 9 niniejszego Wezwania, nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.Średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym wyniosła 1,44 {jeden złoty czterdzieści cztery grosze) zł.Najwyższa cena zapłacona za Akcje w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania przez Wzywającego, wyniosła 0,52 (pięćdziesiąt dwa grosze) zł.Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, mającego na celu nabycie Akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia wezwania: 31 stycznia 2011 r.Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 18 luty 2011 r.Data zakończenia przyjmowania zapisów: 9 marca 2011 r.

Termin przyjmowania zapisów nie będzie skrócony.

(Pełny tekst wezwania w załączniku )

 Pobierz pełny tekst wezwania                                                                             Notowania akcji na GPW

 

 

 

 

 

 

powrót